eng­lishdansk | ger­man | swedish | turk­ish

Förklaring — Folken i Europa Stig upp

Faran med värld­skrig hotar att dra sig in över kontin­en­ten likt en storm. Europas folk ska tvin­gas ut i köt­tk­varnen för att gå Deutsche Bank och Société Générale mil­jardär-mono­pol-chefernas aktie­port­följer tillväga. Den fram­växande krig­seko­nom­in påskyndar stölden från, och förtryck­et av de förtryckta folken och naturen. Vi acceler­erar mot kanten av kollaps för plan­eten. Jordens resur­sreser­voar­er töms för att mata den sanslösa krigsin­dus­trin. De få ljus­punk­terna av indus­tri­ella framgångar och vetenskap­liga gen­om­brott förstörs eller omvand­las till bru­tala krigs­maskin­er. Ammuni­tion, pansar­vag­nar, artil­leri – mil­itärernas arsenaler töms och skep­pas öster­ut. Profit­maskin­en brummar, vapen­in­dus­trins aktiean­delar skjuter i taket, än en gång så ska ett stort krig rädda mil­jardärerna från de åter­kom­mande kriserna. Så att Møller-Mærsk behålla kon­trol­len över sjö­fartshan­deln. Så att de tyska mono­pol­isterna kan roffa åt sig Ukrai­nas vete, jord och titan. Så att franska och tyska gen­eraler och chefer från sin fäst­ning i Brys­sel kan fortsätta med plun­dring av Afri­kas, Asi­ens och Östeuro­pas folk. Var­je dag som världen förb­lir i klor­na på den exploat­er­ande klassen är en dag för­lorad för män­sk­lighet­en. I våra länder bety­der detta bour­geois­i­ens styre endast avin­dus­tri­al­isering, förlust av fär­dighet­er och kun­skaper, för­störelse och krig mot andra folk samt hotet om fas­cism. Vad som gyn­nar exploatörerna, vare sig de är tyska, franska, danska, eller svenska, för­stör framtiden och liv­et för ung­do­men. Fäst­ning Europa är dock byg­gt på sand. Hamn- och stålarb­etar­na i Itali­en, de brittiska järn­väg­sarb­etar­na, och de franska raffina­deri­arb­etar­na får alla fäst­nin­gen att skaka. Stor­strejken i Grekland och franska folkets kamp mot Mac­rons åtstr­amning­s­reg­im vis­ar att arb­etark­lassen är stark. Vi är vid kul­men av vår his­tor­ia, vi kan övervinna förluster och åter­samla vår styrka igen. Imper­i­al­is­men är svag, den lilla grup­pen av fin­ansspeku­lanters och mil­jardärers styre blir all­t­mer ohåll­bart i takt med att Euro­pas käm­pande arb­etare för­flyt­tar sig från ekonom­iska krav till polit­iska krav. Folken har inget int­resse i att betala med sitt arb­ete och sina barns liv för mono­pol­isternas krig. Exploatörernas krig är krig mot pro­let­ari­at­et och folkens fri­het. Hur länge kan sva­ghet­en av detta sis­ta exploat­er­ande sam­hälle fortskrida, hur många fler krig kan de uppvigla, är endast en fråga för den arb­etande klassen, folken, den käm­pande ung­domen i alla länder. Frågan om hur snabbt vi kan bygga våra bas­tion­er, våra organ­isa­tion­er, vår makt att befria män­sk­lighet­en och att bygga social­ism.
Det är vi, den arb­etande ung­do­men, som kom­mer att avsluta detta krig. Antin­gen gen­om att vara i framkanten av uppro­ret mot den exploat­er­ande klassen, eller gen­om att slus­sas till män­niskoslak­ten. För att bygga och hantera de högtekno­lo­giska maskin­erna, Eurofight­ers, Euro­hawks, Leclerc och Leo­parder, logistiken, smut­s­job­bet i skyt­teg­rav­arna, för allt detta behöver mil­it­ar­is­terna den arb­etande ung­do­men. Kapit­al­is­men har inget län­gre att erb­juda oss än detta mord­iska hantverk. De bit­tra erfar­en­het­erna av våra ukra­in­ska och ryska bröder och sys­trar dikter­ar för oss att, pre­cis som för dem: Uppror mot kri­get! Vår vikti­gaste upp­gift är: att hitta den snab­baste och effektivaste vägen att leda den pro­letära revolu­tion­en till vinst, och att på så sätt avblåsa hotet av ett tred­je imper­i­al­istiskt värld­skrig, som med stör­sta möj­lighet kan utplåna hela män­sk­lighet­en.

  • För detta behövs den gemensamma prakt­iska handlingen
  • Så att vårt slagord ”Revolu­tion avslut­ar krig – fre­den är röd” är ett som ung­do­men i vårt land och andra länder kan göra till sin egen