eng­lishdansk | ger­man | swedish | turk­ish

Bildiri Avrupa Halkları — ayağa kalkın!

Dünya savaşı teh­likesi, tehdit edici bir fırtına gibi kıtanın üzer­inde asılı dur­uy­or. Deutsche Bank ve Soci­ete Gen­erale’deki mil­yarder tekel pat­ron­larının hisse sene­di hes­a­pları için, Avrupa halkı savaşın kıyma mak­in­es­inden geçmelidir. Ortaya çıkan savaş eko­nom­isi, ezi­len halk­ların ve doğanın yağmalan­masını ve yok edilmes­ini yoğunlaştırıy­or. Daha da büyük bir hızla, geze­gen çöküşün eşiğinde. Değerli kaynak­ların en yakın birikin­tileri, savaş mak­in­esi tarafından gerek­s­iz yere yutul­mak üzere yeryüzünden söküle­cek. Endüstri­yel iler­le­men­in ve bilim­sel atılım­ların az sayıdaki umut ışığı yok edildi veya acımasız yıkım mak­inel­er­ine dönüştürüldü. Mühim­mat, tank­lar, toplar - ordunun cephane­lik­leri boşaltılıy­or ve doğuya gön­der­iliy­or. Kâr mak­in­esi çalışıyor, savunma sanayi hissel­eri tavan yapıy­or, mil­yarderleri bit­mek bil­mey­en krizden bir kez daha büyük savaş kur­tara­cak: Böylece Moller-Marsk den­iz ticaret­in­in kon­trolünü elinde tut­ab­i­lirler. Alman tekel efendileri Ukrayna’nın buğday, kara toprak ve titany­um yatak­larına el koysun­lar diye. Fransız ve Alman gen­er­aller ve genel müdürler Afrika, Asya ve Doğu Avrupa halk­larını Brük­sel’deki kalel­er­inden yağmala­maya devam ede­bilsin­ler diye. Bu dünyanın sömürücü sınıfın pençes­inde kaldığı her gün, insan­lık için kayıp bir gündür.
Ülkel­er­im­izde bur­juvazin­in bu ege­menliği, sanay­is­izleştirme, nite­liks­izleştirme, yıkım ve diğer halk­lara karşı savaş ve faşizm tehdidi anlamına gelir. Sömürücüler, Alman­lar, Fransızlar ve ayrıca Dan­i­m­arkalılar için yararlı olan şey, gençler­in geleceğini ve hay­atını mahveder. Ancak Avrupa Kalesi kum üzer­ine inşa edilmiştir. İtalya’nın liman işçileri ve çelik işçileri, İngil­iz demiry­olu işçileri ve Fransız rafineri işçileri şimdiden kaleyi titretiy­or. Yun­anistan’daki genel grev ve tüm Fransız halkının Mac­ron’un olağanüstü hal rejimine karşı mücade­lesi şunu gös­ter­iy­or: işçi sınıfı güçlü. Tari­him­iz­in baharındayız, yenil­gileri atlat­ab­i­lir ve gücümüzü yen­iden toplay­ab­i­l­ir­iz. Empery­al­izm zayıftır, küçük fin­ansal spekülatörler ve mil­yarderler kliğinin yöne­timi, Avrupa’daki mücadele eden işçiler­in eko­nomik talepler­inden siy­asi mücadelel­er­ine ne kadar çok ve hızla geçerse, giderek daha da istikrarsız hale gel­mek­tedirler.
Halkın, tekelci efendiler­in yağma savaşlarının bed­elini işler­iyle veya çocuk­larının can­larıyla ödemes­inde hiçbir çıkarı yok. Sömürücüler­in savaşları, pro­let­aryaya ve halkın kur­tuluşuna karşı savaşlardır. Bu son sömürücüler toplum­unun zayıflığının daha ne kadar devam edeceği, daha ne kadar savaş başlat­abile­cekleri, tüm ülkel­er­in işçi sınıfının, halkının ve savaşan gençliğinin soru­nudur. Sorun Kalel­er­im­izi, örgütler­im­izi, insan­lığı özgürleştirme ve sosy­al­izmi inşa etme gücümüzü ne kadar çabuk inşa sdip etm­eme sorusu.dur Ya sömürücü sin­ifa karşı başkaldırıya önder­lik ederek bu savaşı bitir­e­cek olan biz işçi sınıfı gençleri olacağız ya da biz­im neslim­iz halk­ların katledilmes­in­in dehşetine düşecek. Yük­sek tekno­loji ile çalışan mak­inel­eri inşa etmek ve işlet­mek için, Eurofight­ers, Euro­hawks, Leclerc ve Leo­pards kul­lan­mak için, lojistik için, siperler­deki kirli işler için — tüm bunlar için mil­it­arist­ler­in genç işçilere ihtiy­acı vardır. Kapit­al­izmin bize bu kan­lı zanaat­tan başka sunacağı bir şey yok­tur. Ukraynalı ve Rus kardeşler­in acı deney­imleri onlara olduğu kadar bize de şunu gös­ter­iy­or Savaşa karşı ayağa kalk­mak­tan başka çare yok­tur! En önemli göre­vimiz: Pro­leter dev­rimi zafere götür­men­in en hızlı ve en etkili yolunu bul­mak ve bu arada muhtemelen insan­lığı yok ede­bile­cek üçüncü bir empery­al­ist dünya savaşı tehdidini önlemektir.

  • Bu, ortak pratik eylem yapmamızı gerektirir!
  • Ve böylece “Dev­rimler savaşları sona erdi­rir — Barış kızıldır” slo­ganımız, biz­im ve diğer ülke gençler­in­in kendiler­in­in olarak ben­imsediği bir slogandır!